Організаційна робота Спілки

    Уся організаційно-масова робота правління товариства спрямовуєть ся на розвиток науково-технічної і господарської діяльності, орга ніза ційне зміцнення товариства, створення нових первинних середків,обласних та ре гіональних організацій, залучення до співпраці новихорганізацій – колективних членів, де утворюються первинні осередки, і окремих громадян. У результаті проведеної роботи за перші п’ять років (1991–1996 pp.) кількість первинних осередків порівняно з 1990 р. збільшилась майже вдвічі. Первинні організації було створено в 15-ти областях України, а також Одеську та Івано-Франківську обласні організації, Західну регіональну організацію з центром у м. Львові. Для задоволення потреб підприємств та організацій у вирішенні конкретних науково-технічних, виробничих та соціальних проблем у м. Києві у 1991 р. було створено Український госпрозрахунковий центр науково-технічних послуг “Геокарт”. На кінець 1995 р. товариство об’єднувало 966 індивідуальних і 18 колективних членів, кількість первинних осередків зросла до 42-х. У 1991–1992 pp. велика увага приділялась виконанню топографо-геодезичних робіт, які були основним джерелом поповнення бюджет управління. У цей період було укладено 84 договори з підприємствами,
організаціями і колгоспами на виконання топографічних знімань та інженерно-геодезичних досліджень, надання науково-технічних послуг. Роботи виконували тимчасові творчі колективи, які формувались із працівників геодезичних підприємств та організацій, проектних інститутів. Загальна вартість виконаних робіт і наданих послуг за ці два роки виробничої діяльності становила близько 2 млн рублів. Понад 50 сільських населених пунктів було забезпечено топографічними зніманнями і матеріалами інженерно-геодезичних вишукувань у масштабах 1:1000 та 1:500. Розроблено і впроваджено у виробництво пакети прикладних програм для обчислення даних геодезичних
вимірювань, надано інші науково-технічні послуги. Маючи у цей період значні фінансові можливості, правління товариства з метою стимулювання творчої активності студентів старших курсів вищих і середніх навчальних закладів України встановило три іменні стипендії: імені А. Д. Моторного, імені М. Г. Відуєва та стипендію УТГАЗК для студентів топографічного технікуму. Стипендію імені А. Д. Моторного одержала студентка 3-го курсу геодезичного факультету Львівського політехнічного інституту С. В. Рощупкіна, стипендію імені М. Г. Відуєва – студентка 4-го курсу геологорозвідувального факультету Івано-Франківського інституту нафти і газу О. А. Астапенко, стипендію УТГАЗК – студентка 3-го курсу Київського топографічного технікуму І. С. Луценко. На жаль, швидкі темпи інфляції та недостатність коштів не дали змоги правлінню зберегти такі стипендії надалі. Не уникало правління в своїй роботі і благодійних заходів. Приклади: участь у телемарафоні “Дзвони Чорнобиля”, внаслідок
яко го до фонду потерпілим від аварії на ЧАЕС було перераховано 2000 рублів. З цієї нагоди заступник голови правління П. М. Шевчук виступив по телебаченню і розповів глядачам України про внесок
геодезистів і картографів у справу ліквідації наслідків аварії на АЕС. За зверненням профспілкової організації Українського АГП на оздоровлення дітей підприємства у 1991 р. було виділено 1500 рублів,
для придбання подарунків на новорічну ялинку – іще 500 рублів. На жаль, у 1993 р. виробничо-господарську роботу було заборонено Законом України “Про об’єднання громадян”, і правління згорнуло благодійну діяльність. Засідання президії правління проводились 1–2 рази на квартал, а пленуми – переважно один раз на рік. У березні 1992 р. проведено пленум правління, на якому розглядалось питання “Про завдання УТГАЗК у підвищенні ролі інженерів та науковців у вирішенні науково-технічних і виробничих проблем геодезичного виробництва”. На пленумі було обрано президію правління в складі 11-ти осіб та затверджено Положення про повноваження президії, бюро та посадових осіб.

Протягом 1993–1994 рр. пленуми взагалі не проводились через тяжке економічне становище. Загалом за перший п’ятирічний період було проведено 41-не засідання президії правління і 5 пленумів, на яких розглядались актуальні питання діяльності товариства, зокрема такі: про створення Українського товариства геодезії, аерокосмічних зйомок і картографії (1991 р.); завдання УТГАЗК у зв’язку зі створенням Державної служби геодезії, картографії та кадастру (1992 р.); звіт про діяльність Західної регіональної та Івано-Франківської обласної організацій (1995 р.). 27 березня 1996 р. у м.Києві відбулась перша звітно-виборна конференція товариства, яка схвалила діяльність правління за період 1991–1996 рр., визнала її задовільною та затвердила акт ревізійної ко місії. На конференції було обрано нове правління товариства чисельністю 15 осіб і ревізійну комісію у складі 3-х осіб.
На розширеному організаційному пленумі головою правління було переобрано П. І. Барана, його заступником П. М. Шевчука, вченим секретарем Н. Т. Грановську. Членами правління стали А.Л.Бондар, І. І. Гладких, В. М. Джежора, П. Ф. Жолкевський, А. І. Киричек, Б. Д. Лепетюк, В. О. Мельников, В. М. Науменко, Б. Ф. Малюга, І. С. Руденко, І. С. Тре вого, С. П. Ямелинець. Членами ревізійної комісії
обрано В. Ф. Западнюка, І. П. Клімуса, В. Г. Скидан. У 1996 р. товариство об’єднувало 18 колективних і 966 індивідуальних членів, але вже на початку 2001 р. їх стало лише 305 осіб.  Значна частина спеціалістів відійшла у новостворені спілки землевпорядників та фотограмметристів, інші просто звільнилися з роботи і вибули з товариства. Розпалися та перестали працювати Одеська та Івано-
Франківська обласні організації. Правда, кількість колективних членів зросла до 32-х. Переважно це були виробничі підрозділи колишньої Укргеодезкартографії, колективи яких і досі формують творчу атмосферу науково-технічного пошуку та впроваджують у виробництво нову техніку й передові технології. 

17 жовтня 2001 р. у м. Києві відбулася друга звітно-виборна конференція товариства. На конференцію прибуло 42 делегати із первинних осередків та регіональних організацій товариства. В роботі
конференції взяли участь начальник Департаменту геодезії, картографії та кадастру Мінекоресурсів України А. Л. Бондар, його заступники, працівники апарату департаменту, керівники та головні інженери підприємств, науково-дослідного інституту, працівники профспілок. Із звітною доповіддю про діяльність товариства виступив голова правління, професор П. І. Баран, який докладно розповів про
організаційно-масову, науково-технічну та міжнародну діяльність і завдання товариства на найближчу перспективу. Він підкреслив, що у своїй діяльності за минулий період правління товариства керувалося законодавчими актами України та статутними положеннями товариства.  Найпоширенішою формою науково-технічної діяльності було проведення науково-технічних конференцій, семінарів, творчих зустрічей тощо. Загалом за звітний період проведено понад 20 науково-технічних заходів, на яких розглядались напрями діяльності підприємств Укргеодез картографії, редакції журналу “Вісник геодезії та картографії”, проб леми створення галузевої бібліотеки, впровадження в практику но вих технологій, виконання геодезичних, фотограмметричних та картографічних робіт. Доповідач особливо посилався на досвід захід ної регіональної організації УТГАЗК “Західне геодезичне товариство (ЗГТ)” (м. Львів), яка має статус юридичної особи, об’єднує
колективних членів та 26 первинних осередків, створених у навчальних закладах, підприємствах та установах Волинської, Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської, Рівненської, Тернопільської та Одеської областей. Впродовж останніх років ЗГТ щорічно проводить не менше однієї конференції під загальною назвою “Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва в Україні”, так званий “Геофорум”, або конференції, які присвячуються визначним датам у житті геодезичної громадськості. Тематика цих конференцій стосується розв’язання важливих проблем розвитку геодезії, картографії та кадастру. Цьому сприяв великий науковий потенціал геодезичного факультету Національного університету “Львівська політехніка” та реальні можливості одночасно прийняти значну кількість гостей. У роботі конференцій брали участь керівники Департаменту геодезії, картографії та
кадастру Мінекоресурсів України, його відомчих під при ємств, Науководослідного інституту геодезії і картографії, виробничих підрозділів та організацій інших міністерств та відомств, науковців геодезичних і негеодезичних вищих навчальних закладів з України, Росії, Білорусі, Латвії, Молдови, Польщі, Чехії, Словаччини, Болгарії, Грузії, Швеції, Канади та інших країн. П. І. Баран наголосив на особливій ролі у цій важливій справі голови правління Західної регіональної організації УТГАЗК д-ра техн. наук, проф. І. С. Тревого, його заступника канд. техн. наук, доц. С. Г. Савчука, члена правління д-ра техн. наук, проф. Л. М. Перовича, декана геодезичного факультету д-ра фіз.-мат. наук П. М. Зазуляка. Враховуючи досвід Західної регіональної організації УТГАЗК, голова правління висловив думку про
доцільність створення таких регіональних організацій в інших регіонах, наприклад, Центральної в м. Києві, Східної у м. Дніпропетровську або м. Харкові та Південної в м. Херсоні або в Криму.
Конференція схвалила діяльність правління за період 1996–2001 рр., визнала її задовільною та затвердила акт ревізійної комісії. На ній було внесено зміни до Статуту товариства, скорочено його назву до “Українське товариство геодезії і картографії”, вилучивши з неї слова “аерокосмічних зйомок”, затверджено розміри ко лективного членського внеску та річного індивідуального, окреслено першочергові завдання УТГК на найближчий час.
Було запропоновано:
 сприяти розвитку та реорганізації геодезичної служби в Україні, особливо в питаннях створення державної системи обліку земельних ресурсів та контролю стану навколишнього природного середовища, брати участь у вирішенні проблем будівництва та експлуатації унікальних, висотних і особливо екологонебезпечних енергетичних, транспортних, паливодобувних та інших об’єктів і споруд;
 упорядкувати структуру періодичних видань, науково-технічних збірників і праць конференцій картографо-геодезичного спрямування, обґрунтувати економічність та доцільність їх формування, забезпечити їх редакційну під готовку;
 сприяти використанню геодезичних методів для вирішення проблем геодинамічних, сейсмічних, геологічних, геоморфологічних, гідрогеологічних та інших досліджень, спрямо ва них на охорону довкілля та раціональне землекористування, поглиблювати творчі кон такти з метою належного представництва геодезистів під час вирішення проблем, які стоять перед науками про Землю в НАНУ;
 допомагати фахівцям галузі в широкому впровадженні цифрових технологій у топографо-
геодезичне та картографічне виробництво;
 провести підготовчі роботи до видання сучасної фундаментальної праці з економіки геодезично-картографічного виробництва в умовах вільного ринку.
На конференції було обрано нове правлін ня товариства чи сельністю 19 осіб і ревізійну комісію у складі 3-х осіб. На роз ши реному організаційному пленумі прези дентом товариства (головою правління) було обрано д-ра техн. наук, проф. І. С. Тревого, ві це-президентами А. Л. Бондаря
та Ю. О. Кар пінського, членами президії правління В. М. Дже жору, А. І. Жежеру, В. О. Орещенка, Р. М. Рудого, М. Д. Че рем шинського, П. М. Шев чука, членами правління П. І. Барана, О. П. Диш лика, Р. Г. Каваця, В. О. Катушкова, Л. І. Криницького, Б. Д. Ле петюка, Б. П. Окопного, Р. І. Соссу, В. К. Тя гура, О. Ю. Дегтяр (вче ний секретар), чле нами ревізійної комісії – В. М. Василенко, В. Ф. Западнюка, І. П. Клімуса.
Діяльність правління товариства у 2002–2006 рр. була спрямована на підняття престижу геодезичної і картографічної галузі, залучення як колективних членів товариства навчальних і наукових закладів,
проектних організацій і підприємств різних галузей економіки; проведення конференцій, семінарів, нарад з метою сприяння науково-технічному прогресу, створення умов для впровадження у виробництво та навчальний процес нової техніки і технологій, надання консультативної допомоги підприємствам різних форм власності. Засідання президії правління, на яких розглядались актуальні
питання діяльності товариства, проходили майже щомісяця. Основні питання порядку денного: про повноваження керівних органів та посадових осіб УТГК; про вступ УТГК до міжнародних організацій; про друковані органи товариства; про діяльність редакційної колегії журналу “Вісник геодезії та картографії”; про участь УТГК у міжнародній науково-технічній конференції з питань вико ристання сучасних GPS-систем (м. Москва); про представлення Геодезичного енциклопедичного словника, який вийшов друком 2001 р. у видавництві “Євросвіт”, на здобуття Державної премії України; звернення до Президента України стосовно статусу Укргеодезкартографії; про відкриття сайту УТГК на сервері НДІ геодезії і картографії; про недоцільність передачі підготовки військових геодезистів і топографів із Національного університету “Львівська політехніка” до Київського національного університету
імені Тараса Шевченка; про участь працівників галузі у міжнародних конгресах і симпозіумах.
У 2003 р. засновано заохочувальну відзнаку “Почесний геодезист України”, а згодом (2006 р.) – заохочувальну відзнаку “За заслуги в геодезії і картографії” І-ІІІ ступенів та почесну відзнаку імені А. Л. Островського, а також звання “Почесний член Українського товариства геодезії і картографії” (2009 р.) для нагородження працівників геодезичних і картографічних підприємств та організацій, вищих навчальних закладів. Заохочувальна відзнака “За заслуги в геодезії і картографії” номерна і триступенева. Медаль І ступеня позолочена, ІІ ступеня –покрита шаром срібла і ІІІ ступеня – виготовлена з бронзи. Перші нагородження відзнакою “Почесний геодезист України” відбулися під час святкування 12-ї річниці з дня утворення Укргеодезкартографії 01.11.2003 р., а перші нагородження медалями “За заслуги в геодезії і картографії” у 2006 р. під час відзначення професійного свята – Дня геолога і на Міжнародній конференції “Геофорум-2006”. 

На сьогодні правлінням УТГК нагороджено 657 осіб, із них відзнакою “Почесний геодезист України” – 175 осіб, відзнакою “За заслуги в геодезії і картографії” І-ІІІ ступенів – 306 осіб, у тому числі І ступеня –
121 особа, ІІ ступеня – 106 і ІІІ ступеня – 157 осіб, почесними відзнаками: імені А. Л. Островського – 48 осіб, імені М. Г. Відуєва – 26 осіб, медаллю УТГК – 18 осіб, почесною грамотою правління товариства – 6 осіб. Серед нагороджених є і фахівці іноземних держав, зокрема: В. П. Савіних, ректор Московського держуніверситету МІІГАіК, д.т.н.,
проф. (Росія); О. В. Бородко, голова геодезичної служби “Роскартография”
(м. Москва, Росія); Зументс Ріхард Улдіс, проф. Латвійської
сільськогосподарської академії, д.т.н. (м. Рига, Латвія); О. Й. Дрбал,
провідний спеціаліст НДІ геодезії і картографії (Чехія); П. Ю. Бурбан,
генеральний директор ФДП “Новгород АГП” (м. Новгород, Росія);
В. В. Шлапак, к.т.н., проф., декан геодезичного факультету Московського
держуніверситету МІІГАіК (Росія); Гайдемарі Стефанишин-Пайпер,
астронавтка США, американка українського походження; О. В. Юськевич,
заступник генерального директора ТОВ “Нафтогазгеодезия” (м. Санкт-
Петербурґ, Росія); В. В. Хрустальов, директор підприємства “Белгео-
дезия”; Г. П. Гарячий, заступник директора цього ж підприємства
(м. Мінськ, Білорусь); Любомир-Володимир Баран, акад. Польської ака-
де мії наук; Курт Шиблі, віце-президент фірми Leіka (Швейцарія); Цісек
Кшиштоф і Станіслав Цегельські – президенти Товариства геодезистів
Польщі різних років; Ґеґер Вільгельм, професор технічного університету
(м. Нойбранденбурґ, Німеччина); М. А. Верзун, директор РУП “Бел-
кар тография” (м. Мінськ, Білорусь); В. М. Шевченко, директор РУП
“Белаэрокосмогеодезия” (м. Мінськ, Білорусь); Душан Феріанц, голова
Спілки геодезистів і картографів Словаччини; Карел Радєй, директор НДІ
геодезії, топографії та картографії Чеської Республіки (м. Прага); Вацлав
Шанда, голова Спілки геодезистів і картографів Чехії та інші.
2-3 листопада 2006 р. у м. Києві за адресою вул. Попудренка, 54
відбувся І Всеукраїнський з’їзд товариства. Для участі в роботі з’їзду
прибули делегати від первинних осередків та колективних членів УТГК,
гості та запрошені від урядових структур, наукових та громадських
організацій.
У роботі з’їзду взяли участь: перший заступник міністра
Мінприроди України С. М. Глазунов, голова Укргеодезкартографії
д-р геогр. наук Р. І. Сосса, акад. НАН України Я. С. Яцків, директор
Інституту географії чл.-кор. НАН України Л. Г. Руденко, директор
Інституту геодезії Національного університету “Львівська політехніка”
проф. П. М. Зазуляк, проректор Сибірської державної геодезичної
академії (Росія) проф. В. А. Середович, голова ЦК галузевої профспілки
В. К. Супрун та багато інших спеціалістів і науковців – разом 106 осіб.
Під час роботи з’їзду працювала фахова виставка сучасної геодезичної і фотограмметричної техніки, ГІС-технологій, програмних продуктів та
продукції відомих в Україні й світі фірм, підприємств та організацій.
До з’їзду було виготовлено спеціальний значок та посвідчення
делегатів.
Учасників з’їзду УТГК привітав І. С. Тревого, який побажав їм
плідної роботи.
Було обрано робочі органи з’їзду: президію у складі С. М. Гла-
зунова, Ю. О. Карпінського, Р. І. Сосси, В. К. Супруна, І. С. Тревого,
Я. С. Яцківа; мандатну і лічильну комісію, секретаріат і редакційну комі-
сію з підготовки проекту рішення.
Головою з’їзду було обрано проф. Ю. О. Карпінського.
З вітаннями до учасників з’їзду звернулися Сергій Миколайович
Глазунов, Віктор Кузьмич Супрун, Ярослав Степанович Яцків, Во-
лодимир Адольфович Середович, Олександр Володимирович Барладін
(директор ЗАТ “Інститут передових технологій”), Володимир Обіняков
(віце-президент департаменту геодезії фірми Leica).
Кращих представників виробництва, освіти й науки було наго-
роджено почесними званнями, заохочувальними відзнаками і грамотами
УТГК з нагоди свят – І Всеукраїнського з’їзду геодезистів, 15-ї річниці з дня
утворення Державної служби геодезії, картографії та кадастру, 15-ї річниці
з дня утворення Українського товариства геодезії і картографії. Звання
“Почесний геодезист України” удостоєно трьох осіб. Нагороди вручив
голова Державної служби геодезії, картографії та кадастру Рос тислав
Сосса. Заохочувальними відзнаками “За заслуги в геодезії і картографії”
І ступеня нагороджено 9 осіб, ІІ ступеня – 8 осіб, ІІІ ступеня – 7.

З доповіддю про діяльність правління товариства за звітний
період виступив І. С. Тревого, який детально охарактеризував його
робо ту за всіма напря мами діяльності: організаційними, науково-тех-
ніч ними, видавничими, міжнародними, розповів про важливі події у
галузі, в діяльності під приємств та організацій, а також у житті окремих
громадян, зокрема про захист їхніх професійних та економічних прав.
Він назвав основні проблеми, зокрема, найважливішим визнав питання
відновлення статусу самостійного державного органу виконавчої вла-
ди для картографо-геодезичної галузі країни. Особливо президент
від значив вагомий внесок правління УТГК у збереження нерухомої
власності київських геодезичних підприємств.
Про фінансовий стан діяльності правління доповіла голова
ревізійної комісії В. М. Василенко.
В обговоренні доповіді президента та акту ревізійної комісії взяли
участь: Л. М. Перович, проф. Національного університету “Львівська
політехніка“; Р. І. Сосса, голова Державної служби геодезії, картографії
та кадастру; Р. Г. Юрковський, проф. Одеської академії будівництва і
архітектури; О. В. Барладін, канд. техн. наук, директор ЗАТ “Інститут
передових техно логій”; Ю. О. Карпінський, проф., директор НДІГК,
які позитивно оцінили роботу правління за звітний період і висловили
впевненість, що головним завданням галузі на майбутнє є розвиток
ринкових відносин у сфері геодезії та картографії. Особливо було
відзначено активну діяльність президента товариства І. С. Тревого. З’їзд
одностайно визнав роботу правління як позитивну, вніс зміни до статті
2.3 Статуту, затвердив акт ревізійної комісії.

На з’їзді було обрано нові керівні органи: правління у складі
18-ти осіб та ревізійну комісію із 3-х осіб. Головою правління – прези-
дентом товариства знову було обрано І. С. Тревого, віце-президентами: з
наукових питань Ю. О. Карпінського, із загальних питань Р. І. Соссу, по
роботі з недержавними підприємствами та організаціями М. В. Білоуса,
заступником голови з організаційних питань став П. М. Шевчук, вченим
секретарем С. А. Гусак. Членами правління обрано: О. В. Барладіна,
Л. М. Даценко, О. Л. Дев’ятерикова, О. П. Дишлика, А. І. Жежеру,
І. М. Зайця, О. Ф. Ладана, І. Д. Макаренка, В. І. Малова, В. О. Орещенка,
І. С. Руденко, М. І. Тарасенка, В. К. Тягура. Членами ревізійної комісії
стали В. М. Василенко, І. П. Клімус, М. І. Пньовський.
На завершення своєї роботи І Всеукраїнський з’їзд геодезистів
прийняв відповідну ухвалу.

Основними питаннями, які вирішувало товариство протягом
2007–2011 рр., були такі: про організацію та проведення щорічних
науково-технічних конференцій (геофорумів) у м. Львові та Яворові;
про участь делегації України у ХХVІ сесії Міждержавної ради з
геодезії, картографії, кадастру та дистанційного зондування Землі
держав – учасниць СНД; розроблення та затвердження положень
про нагородження відзнаками УТГК “Почесний геодезист України”
та “За заслуги в геодезії і картографії” І–ІІІ ступенів; про участь
делегації УТГК у щорічних конференціях INTERHEO (Німеччина), у
картографічному конгресі (м. Москва); про роботу редакції журналу
“Вісник геодезії та картографії” і стан випуску журналу у 2007 р.;
укладення договору про співробітництво УТГК з фірмою Leica; про
встановлення звання “Почесний член Українського товариства геодезії
і картографії” та підготовку відповідного положення; затвердження
кандидатур на отримання стипендій УТГК імені М. Г. Відуєва та імені
М. К. Мигаля; про встановлення погруддя першому директору інституту
“Укргеоінформ” А. В. Шаху; про участь УТГК у підготовці та проведенні
геодезичного саміту країн СНД у м. Львові у вересні 2008 р.; про участь
делегації УТГК у святкуванні 90-річного ювілею з дня утворення
Товариства польських геодезистів; про співпрацю з громадським
об’єднанням геодезистів Польщі; про підписання Угоди про співпрацю
між Українським товариством геодезії і картографії і Товариством
геодезистів Польщі; про регіональну нараду представників геодезичних
підприємств та організацій Дніпропетровської області щодо створення
обласної організації УТГК та інші поточні питання статутної діяльності.
Кількість колективних членів товариства за цей період збільшилась
до 51-ї організації, із яких 25 державних підприємств, 5 навчальних
закладів, 21 приватна фірма та організації різних форм власності.
Чисельність індивідуальних членів практично не змінилася (215 осіб).
Центральною подією ювілейного 2011 р. став ІІ Всеукраїнський
з’їзд товариства, який проходив 30 жовтня – 1 листопада в Києві.
На з’їзд прибули делегати від первинних осередків та колективних
членів товариства, а також керівники геодезичної галузі, представники
урядових структур, міністерств та відомств, наукових установ,
навчальних закладів, НАН України і галузевої профспілки, споріднених
закордонних організацій з Росії, Польщі, Німеччини, Чехії, Словаччини,
інші гості – загалом 110 осіб.
У роботі з’їзду взяли участь: заступник міністра охорони навко-
лишнього природного середовища України Іван Макаренко, директор
Го ловної астрономічної обсерваторії НАН України акад. Ярослав Яцків,
голова ЦК профспілки працівників геології, геодезії та картографії
Віктор Супрун, начальник відділу планування територій Міністерства
регіонального розвитку та будівництва України Валентин Липський,

перший заступник голови Державної служби геодезії, картографії
та кадастру Іван Заєць, голова науково-методичної ради з геодезії,
картографії і землеустрою Міністерства освіти, науки, молоді та спорту
України, декан Київського національного університету будівництва
та архітектури проф. Степан Войтенко, директор Інституту геодезії
Національного університету “Львівська політехніка” проф. Корнилій
Третяк, президент Українського товариства фотограмметрії та дистан-
ційного зондування проф. Олександр Дорожинський та інші.
Серед гостей з’їзду були представники міжнародних громадських
об’єднань: Свен Краніх (Об’єднання геодезистів Німеччини); Душан
Феріанц (Спілка геодезистів і картографів Словаччини); Вацлав Шанда
(Спілка геодезистів і картографів Чехії), а також А. О. Купріянов –
проф. Московського державного університету геодезії і картографії та
проф. В. А. Се редович – проректор Сибірської державної геодезичної
академії (Росія).
До початку з’їзду Західне геодезичне товариство видало збірник
праць “Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва” (вип. ІІ,
2011 р.), в якому було висвітлено проблеми геодезії і геодинаміки,
фотограмметрії та геоінформаційних систем, картографії, кадастру і
землевпорядкування. Збірник спеціально присвячено ІІ з’їзду УТГК,
20-й річниці з дня утворення Державної служби геодезії, картографії та
кадастру і 20-й річниці утворення товариства. Перші вісім публікацій
у збірнику присвячені аналізу досягнень і перспектив розвитку науки,
виробництва, освіти, а також діяльності самого товариства.

До з’їзду також було виготовлено спеціальний значок, посвідчення
делегата, надруковано його програму. Під час реєстрації учасники
форуму одержали, окрім збірника наукових праць, програми, значки та
іншу з’їздівську атрибутику, нові картографічні матеріали та рекламні
проспекти.
Програма з’їзду складалася з трьох частин:
1. Урочисте ранкове засідання з привітаннями учасників форуму та
нагородженням спеціалістів, науковців, іноземних гостей, які працюють
у сфері геодезичної науки та виробництва.
2. Пленарне засідання, на якому учасники з’їзду мали заслухати
звітну доповідь президента товариства І. С. Тревого про діяльність
правління за період 2007–2011 рр., доповідь голови ревізійної комісії
В. М. Молодцової (Василенко) про стан фінансово-господарської,
науково-технічної і міжнародної діяльності правління та обговорити
доповіді, оцінити діяльність правління, обрати новий його склад та
ревізійну комісію на черговий п’ятирічний термін (2012–2016 рр.).
3. Підведення підсумків роботи з’їзду та прийняття ухвали.
Під час роботи форуму працювала виставка сучасної геодезичної
і фотограмметричної техніки, ГІС-технологій, програмних продуктів
та продукції відомих в Україні й світі фірм, вітчизняних підприємств
та організацій, зокрема ДНВП “Геосистема” (м. Вінниця), фірми НВЦ
“Антарес”, ТОВ “КМС”, ТОВ “Укргеопроект” (усі – м. Київ), ТОВ
“Центр САПР” (м. Львів), НВК “Європромсервіс” (м. Харків).
Урочисто відкрив з’їзд о 12-й годині президент товариства
І. С. Тревого. Під звуки Державного гімну України до зали внесли пра-
пор-штандарт УТГК. Вступне слово виголосив співголова з’їзду, член
президії правління І. М. Заєць.
Після цього президент товариства в короткій промові окреслив
проблеми, пов’язані зі станом і перспективами розвитку топографо-
геодезичної та картографічної галузі, галузевої науки й освіти, привітав
присутніх з відкриттям з’їзду і побажав плідної роботи.

Було обрано робочі органи з’їзду: мандатну комісію у складі
П. М. Шевчука (м. Київ), О. М. Іванчука, А. Л. Церклевича (обидва –
м. Львів); лічильну комісію в складі В. М. Зубача (м. Львів), Р. А. Де-
м’яненка (м. Київ), Я. Й. Шевчука (м. Тернопіль); секретаріат з’їзду
у складі Т. Ю. Грицюк (м. Львів) та І. Й. Кучер (м. Київ); редакційну
комісію для доопрацювання проекту ухвали з’їзду у складі М. В. Бі-
лоуса, С. П. Войтенка, І. С. Руденко, І. С. Тревого, П. М. Шевчука.

Головуючим на з’їзді одноголосно було обрано І. М. Зайця.
З інформацією про кількість делегатів, які прибули від первинних
осередків та колективних членів товариства, а також про запрошених
виступив член оргкомітету О. М. Іванчук. Він повідомив, що на з’їзд
прибув 81 делегат від 115-ти організацій. Відповідно до статті 3.7
Статуту з’їзд було визнано правомочним. Зважаючи на високу явку
делегатів (70 %), було запропоновано роботу з’їзду продовжити.
З привітаннями до учасників з’їзду звернулися: Я. С. Яцків,
В. К. Супрун, Р. І. Сосса, О. Л. Дорожинський, А. О. Купріянов, В. А. Се-
редович, І. Д. Макаренко, Душан Феріанц, Вацлав Шанда.
Акад. Я. С. Яцків подарував товариству серію книг; проф. А. О. Куп-
ріянов передав вітання від ректорату Московського державного
університету геодезії та картографії і особисто від його керівника
В. П. Савіних; проф. В. А. Середович вручив президенту товариства герб
м. Новосибірська. І. Д. Макаренко запропонував звернутись до уряду
відносно статусу Укргеодезкартографії; Вацлав Шанда запросив колег
приїжджати на конференції до Чехії та запропонував організовувати
спільні конференції, передав президенту УТГК Малу медаль Спілки
геодезистів і картографів Чехії.
Після цього Душан Феріанц та І. С. Тревого підписали договір про
співпрацю між УТГК і Спілкою геодезистів і картографів Словаччини та
обмінялись примірниками договору.
На завершення урочистостей І. С. Тревого вручив відзнаки УТГК:
медаль “За заслуги в геодезії і картографії” І ступеня Івану Михайловичу
Зайцю; Почесну грамоту Карпатському відділенню інституту геофізики
імені С. І. Субботіна НАН України, колективу кафедри геодезії та
геоінформатики Львівського аграрного університету, а також Миколі
Петровичу Митюку; відзнаку імені професора А. Л. Островського
Олександру Феодосійовичу Ладану та Сергію Михайловичу Іванченку;
відзнаку “За заслуги в геодезії і картографії” І ступеня Григорію
Григоровичу Ляшенку та Богдану Борисовичу Паляниці; відзнаку “За
заслуги в геодезії і картографії” ІІ ступеня Душану Феріанцу.
З доповіддю про діяльність правління товариства за звітний період
(2006–2011 р.) виступив І. С. Тревого. Він детально охарактеризував
роботу правління за всіма напрямами діяльності, розповів про важливі
події, які відбулися у галузі, на підприємствах, в організаціях та в житті
окремих громадян, про захист їх професійних та економічних прав, а
також про основні проблеми та завдання на майбутнє, серед яких виділив
найважливішу проблему – повернення Державній службі геодезії,
картографії та кадастру статусу центрального органу виконавчої влади.
Про фінансово-господарську діяльність правління доповіла голова
ревізійної комісії В. М. Молодцова. Вона повідомила, що відповідаль-
ним за фінансово-господарську діяльність з правом першого підпису є

заступник голови з організаційних питань П. М. Шевчук, бухгалтерією
займається Л. П. Рожнятовська. Дохідна частина фінансової діяльності
правління за період від 01.01.2007 р. до 01.10.2011 р. становить
130 965 грн, видаткова – 142 383 грн. Перехідний залишок коштів на
01.01.2007 р. становив 18 768 грн. На 01.10.2011 р. залишок коштів
на рахунку правління товариства становить 11 874,29 грн. На балансі
товариства знаходяться технічні засоби та обладнання на загальну суму
6 616,13 грн. Всі матеріальні цінності оприбутковано та оформлено
актом інвентаризації. Банківські операції здійснюються згідно з чинною
інструкцією та документально підтверджені, порушень фінансово-
господарської діяльності правління не виявлено. Взаємовідносини
това риства з юридичними і фізичними особами оформлювались госпо-
дарськими угодами та рахунками відповідно до чинного законодавства.
В обговоренні доповідей взяли участь 14 делегатів, зокрема:
проф. Степан Войтенко (м. Київ), проф. Олександр Дорожинський
(м. Львів), доц. Валентин Липський (м. Київ), проф. Лев Перович
(м. Львів), проф. Петро Черняга (м. Львів), проф. Корнилій Третяк
(м. Львів), заступник голови Дніпропетровської регіональної організації
УТГК Валерій Рябчій (м. Дніпропетровськ), проф. Петро Баран

(м. Київ), проф. Володимир Середович (м. Новосибірськ), проф. Юрій
Карпінський (м. Київ), доц. Сергій Бегічев (м. Дніпропетровськ).
Усі доповідачі позитивно оцінювали роботу правління УТГК і
особливо президента товариства за звітний період за усіма напрямами
діяльності, називали її багатогранною і такою, що заслуговує на високу
оцінку, відзначали велику результативну роботу правління у вирішенні
багатьох проблем геодезичної галузі, вказували на особливий внесок
правління в боротьбу за статус геодезичної галузі країни, високо
оцінювали видавничу і міжнародну діяльність, проте зазначали й окремі
недоліки в діяльності правління.
Головуючий на з’їзді Іван Заєць у своєму виступі подякував
президенту УТГК за тісну співпрацю і підкреслив постійну підтримку
товариством Державної служби геодезії, картографії та кадастру,
запропонував визнати роботу правління УТГК задовільною, що було
одностайно підтримано делегатами з’їзду.
На завершення президент УТГК висловив подяку делегатам і
гостям з’їзду за активну співпрацю, високу оцінку діяльності правління
за минулий період і пообіцяв, що всі пропозиції та зауваження доповідачів
ретельно вивчатиме і враховуватиме новообране правління УТГК.
Після цього з’їзд приступив до виборів президента товариства, нового
правління і ревізійної комісії на новий термін. Іван Заєць запропонував
президентом УТГК на новий термін роботи залишити проф. Ігоря Тревого.
Делегати з’їзду одностайно підтримали цю пропозицію.
Було також обрано нове правління УТГК з 18-ти осіб і ревізійну
комісію з 3-х осіб.
Склад правління:
Барладін Олександр Володимирович, директор ЗАТ “Інститут
пере дових технологій“;
Бегічев Сергій Вікторович, доцент ка федри ГВУЗ “Придніпровсь-
ка державна ака демія будівництва і архітектури” (м. Дніп ро петровськ);
Білоус Микола Васильович, директор ДочП “Укргеодезмарк” ПАТ
“Київметробуд”;
Даценко Людмила Миколаївна, доцент кафедри КНУ ім. Тара са
Шев ченка;
Дишлик Олександр Петрович, заст. директора КДП “Київ гео ін-
фор матика”;
Заєць Іван Михайлович, перший заступник голови Укргео дез кар-
тографії;
Карпінський Юрій Олександрович, директор НДІ геодезії і
картографії (м. Київ);
Ковтун Вален тин Якович, головний ін же нер (маркшейдер) ДочП
“Укргеодезмарк” ПАТ “Київметробуд”;

Кучер Іри на Йо си півна, голов ний спе ці а ліст Укр гео дез кар то графії;
Ладан Олек сандр Фео досійович, ди рек тор ДП “Укр гео ін форм” (м. Київ);
Макаренко Іван Дмит рович, заступник міністра Мінприроди України;
Окопний Богдан Петрович, директор ДП “Поділлягеодезкар то –
графія” (м. Вінниця) ;
Орещенко Василь Омелянович, головний інженер УкрДАГП (м. Київ);
Руденко Ірина Станіславівна, перший заступник директора,
головний редактор ДНВП “Картографія” (м. Київ);
Тревого Ігор Севірович, заступник ди ректора – декан Інституту
геодезії Націо нального університету “Львівська політехніка” (м. Львів);
Церклевич Анатолій Леонтійович, доцент Інституту геодезії
Національного уні верситету “Львівська політехніка” (м. Львів);
Шевчук Петро Максимович, заступник голови правління з
організаційних питань УТГК (м. Київ);
Шульц Роман Володимирович, заступник декана факультету гео-
інформаційних систем та управління територіями КНУБА (м. Київ);

Ревізійна комісія:
Вікторія Миколаївна Молодцова, головний бухгалтер НДІ геодезії і
картографії (м. Київ);
Василь Лукашевич Ношкалюк, головний інженер ДП Укргеоін-
форм (м. Київ);
Оксана Юхимівна Дегтяр, завідувач відділу ДНВП “Картографія”
(м. Київ).
На першому пленумі правління, який відбувся 16 листопада, за
пропозицією пре зидента товариства Ігоря Севіровича Тревого обов’язки
між членами правління було розподілено так:
Віце-президенти: із загальних питань – Микола Васильович Білоус,
з наукових пи тань – Юрій Олександрович Карпінський, з міжнародних
питань – Анатолій Леонтійович Церклевич.
Заступник голови правління з ор га нізаційних питань (штатна посада)
– Петро Максимович Шевчук, вчений секретар – Ірина Йосипівна Кучер.
Члени президії правління: Микола Васильович Білоус, Іван Михай ло вич
Заєць, Юрій Олександрович Карпінський, Олександр Фео до сійович Ладан,
Іван Дмитрович Ма каренко, Ірина Станіславівна Руденко, Ігор Се ві ро вич
Тревого, Анатолій Леонтійович Церклевич, Петро Макси мович Шевчук.
Члени бюро правління: Микола Васи льович Білоус, Іван Ми хайло-
вич Заєць, Юрій Олександрович Карпінський, Олександр Фео досійович
Ладан, Ігор Севірович Тревого, Пет ро Максимович Шевчук.
Члени правління: Сергій Вікторович Бегічев, Людмила Миколаївна
Даценко, Олек сандр Петрович Дишлик, Валентин Якович Ковтун, Бог –
дан Петрович Окопний, Василь Омелянович Орещенко, Роман Во ло ди-
ми рович Шульц.
З новим складом правління та їх кон тактними даними можна
ознайомитися на сайті товариства: www.utgk.com.ua
Під час роботи з’їзду працювала виставка сучасного геодезичного
і фотограмметричного обладнання, технологій і програмних продуктів,
продукції провідних фірм світу та вітчизняних підприємств галузі.
На честь ІІ з’їзду УТГК “Укрпошта” видала поштову марку но-
мі налом 70 коп., відбулась товариська зустріч делегатів та гостей з’їзду.
На завершення роботи з’їзд прийняв ухвалу, підготовлену редакційною
комісією:
1. Звернутися до адміністрації Прези дента України та Кабінету
Міністрів України з проханням розглянути питання:
– про надання Державній службі геодезії, картографії та кадастру
статусу центрального органу виконавчої влади, оскільки вона за безпечує
діяльність усіх галузей економіки, освіти, науки та оборони країни;
– про відновлення ліцензування на виконання топографо-гео-
дезичних і карто графічних робіт для забезпечення контролю якості

геодезичних, картографічних та кадаст рових робіт в Україні;
– про запровадження державної про фесійної відзнаки “Заслуже-
ний геодезист України”.
2. Звернутися до Міністерства науки і освіти, молоді та спорту
України з проханням:
– збільшити державне замовлення на підготовку фахівців гео-
дезичного профілю в державних вишах України;
– зосередити підготовку таких фахівців переважно в провідних
навчальних закладах країни.
3. Враховуючи, що геодезія є однією з фундаментальних наук з
вивчення Землі, повторно звернутися до керівництва НАН України з
проханням відкрити в її складі наукову раду з геодезії і картографії для
координації та розвитку геодезичної і картографічної науки.
4. Створити комісію з числа науковців і досвідчених виробничників
для вивчення можливостей застосування геодезії в нових сферах
діяльності суспільства.
5. Рекомендувати Укргеодезкартографії доповнити норми виробіт-
ку на топографо-геодезичні роботи нормативами на виконання робіт з
використанням новітніх технологій.
6. Розпочати підготовку до участі у щорічній міжнародній науково-
технічній конференції “Геодезичні дні”, яку почергово проводять гео де-
зичні товариства Польщі, Словаччини та Чехії, враховуючи, що ук ра-
їнське товариство запрошене до проведення цих конференцій з 2012 року.
7. Наступний з’їзд Українського то варис т ва геодезії і картографії
провести в жовт ні – листопаді 2016 року.
8. Висловити щиру вдячність керівни кам Укргеодезкартографії
І. М. Зайцю та Н.-С. М. Пін чук, керівникам підприємств та органі зацій
О. Ф. Ладану, Р. І. Соссі, К. Р. Тре тяку, І. С. Руденко, О. В. Бар ладіну, В. М. Ре-
вуць кому та очолюваним ними колективам, голов ному спонсору з’їзду фірмі
Leica Geosystems, спонсорам з’їзду ТзОВ “Аналітика”, ДНВП “Геосис-
тема”, ПП “Геосканес”, ЗАТ “ЕСОММ Со”, ДП “Закарпатгеодезцентр”,
ДНВП “Картографія”, ДП “Поділлягеодезкартографія”, ВАТ “Одесагаз”, ДП
“Херсон геоінформ”, ДочП “Укргеодезмарк”, ДП “Укргеоінформ”, Видав-
ниц тву Львівської політехніки за дієву допомогу і фінансову підтримку,
надану оргко мітету у вирішенні організаційних, технічних і фінансових
питань про ведення на належному рівні ІІ з’їзду геодезистів і картографів та
професійної виставки сучасної техніки, тех нологій і програмних продуктів.
Вирішено протягом двох тижнів здійс нити роз силку ухвали та
помістити її на сайті УТГК.
Для делегатів і гостей з’їзду було ор ганізовано цікаві екскурсії
історичними місцями Києва.
ІІ з’їзд УТГК пройшов організовано. Його підготовкою займався
оргкомітет у складі Олександра Барладіна, Миколи Білоуса, Володимира

Глотова, Олега Іванчука, Богдана Паляниці, Володимира Ревуцького,
Ірини Руденко, Петра Шевчука. Їм було винесено подяку від геодезичної
і картографічної громади України.
На другий день з’їзду відкрилася науково-технічна конференція,
присвячена 20-річчю Державної служби геодезії, картографії та кадастру
і Українського товариства геодезії і картографії, в якій, окрім учасників
з’їзду, брали участь і ветерани топографо-геодезичного та картографічного
виробництва України.

Учасники конференції прослухали привітання зі святом від уря до-
вих структур, відомств, галузевої профспілки і громадських організацій.
З науковими доповідями, в яких було висвітлено сучасний стан
і майбутнє геодезичного і картографічного виробництва, науки, освіти,
виступили Іван Заєць, Юрій Карпінський, Анатолій Лященко, Ростислав
Сосса (м. Київ), Андрій Купріянов (м. Москва), Віктор Малов, Сергій
Олійник (м. Вінниця) та інші.

УТГК є членом світової федерації геодезистів (FIG) перманентно співпрацює з багатьма громадськими товариствами і спілками Європи і Світу, і має діючі і взаємовигідні договори співпраці.

            Черговий ІІІ з’їзд УТГК відбувся 29 вересня 2016 року у м. Києві у приміщення Інституту післядипломної освіти Київського Національного університету імені Тараса Шевченка на вулиці Васильківського 36. З’їзд готував оргкомітет який очолював Президент УТГК. До початку зїзду був виданий черговий випуск ІІ(32) 2016 фахового збірника науковий праць «Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва», присвячений ІІІ з’їзду і 25-річчю УТГК. В ньому була опублікована звітна доповідь Правління  і ряд наукових статей присвячених стану і перспективному розвитку науки, освіти і виробництва у сфері геодезії, картографії і кадастру.

            Були обрані делегати ІІІ з’їзду УТГК. Для участі в роботі з’їзду оргкомітет запросив представників державної виконавчої влади, НАН України, споріднених фахових громадських об’єднань і гостей з-за кордону.

            Реєстрація делегатів і гостей з’їзду відбувалась з 8 до 13 години. Продовж роботи з’їзду працювала фахова виставка сучасної геодезичної вимірювальної техніки, БПЛА, ГІС – продуктів, програмного забезпечення провідних у світі й Україні компаній і підприємств, яку підготував оргкомітет з’їзду (відповідальний В.М.Ревуцький). Було проведено ряд цікавих презентацій, науково-технічних доповідей, в яких взяли участь фахівці, викладачі, студенти і курсанти ВНЗ м. Києва, військовослужбовці. Працював кіоск наукової і навчальної літератури.

            На з’їзд прибули 59 делегатів від первинних осередків і колективних членів УТГК з 17 областей

 

 

України і запрошені гості. Всі учасники зїзду отримали комплект матеріалів в якому окрім програм і фахового збірника наукових праць «Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва» був спеціальний значок «ІІІ з’їзд УТГК», інша атрибутика, картографічні матеріали, проспекти, а також монографія П.М.Шевчука «Українське товариство геодезії і картографії, чверть століття діяльності» за редакцією докт. техн. наук, професора І.С.Тревого, видання якої забезпечили Правління УТГК і ДНВП «Картографія».

            Урочисте відкриття з’їзду почалось о 13 годині дня. Під виконання Державного гімну України був внесений прапор – штандарт Українського товариства геодезії і картографії. Голова оргкомітету – Президент УТГК Тревого І.С. оголосив  ІІІ з’їзд УТГК відкритим і в короткій промові звернув увагу на проблеми, пов’язані зі станом і перспективами розвитку топографо-геодезичної і картографічної галузі, галузевої науки і освіти. Делегати були проінформовані про зміни юридичного статусу УТГК у відповідності до вимог Закону України «Про громадські об’єднання» з’їзду і побажав плідної роботи.

            Голова оргкомітету представив гостей з’їзду, серед них: Цвях Олег Миколайович – Голова Держгеокадастру, Малюк Олександр Олексійович – директор департаменту топографо-геодезичної та картографічної діяльності Держгеокадастру, Яцків Ярослав Степанович – академік НАН України, Сосса Ростислав Іанович – д.г.н., проф. голова картографічної асоціації України, Дорожинський Олександр Людомирович – д.г.н., проф., Президент Українського товариства фотограмметрії та ДЗ, Бондар Анатолій Лаврентійович – к.т.н., доц.., перший голова геодезичної галузі України, Станіслав Цегельський – президент SGP (Товариство польських геодезистів), Карел Радей – доктор наук, директор галузевого науково-дослідного інституту геодезії, картографії і топографії (Чехія) та інші.

            Голова оргкомітету запропонував обрати керівні органи з’їзду. Одноголосно були обрані робочі органи з’їзду:

президія з’їзду у складі: голова – Карпінський Юрій Олександрович, заступник головиБарладін Олександр Володимирович, секретарГусак Світлана Анатоліївна; мандатна комісія у складі: Іванчук Олег Михайлович, Орещенко Василь Омелянович, Матвієнко Євген Іванович; лічильна комісія у складі: Янчук Руслан Миколайович, Рудик Олександр Володимирович, Назарчук Ярослав Степанович.

З вітаннями до учасників з’їзду звернулись:

Академік НАН України – Яцків Ярослав Степанович, директор департаменту топографо-геодезичної та картографічної діяльності Держгеокадастру – Малюк Олександр Олександрович, президент SGP (Товариство польських геодезистів) пан Станіслав Цегельській, заступник начальника ВТС ЗСУ (військово-топографічна служба збройних сил України) – Прищепа Сергій Володимирович, голова Громадської організації «Центр геопросторових даних України» – Тарнапольський Андрій Віліанович, доктор наук, директор галузевого науково-дослідного інституту геодезії, картографії та топографії (Чехія) – Карел Радей.

Вітаючи делегатів з відкриттям роботи з’їзду, Я.С.Яцків передав УТГК серію книг; О.О.Малюк  відмітив, що департамент топографо-геодезичної та картографічної діяльності намагається максимально підтримувати галузь та подякував за запрошення взяти участь в роботі з’їзду; С.В. Прищепа передав вітання учасникам з’їзду від начальника ВТС ЗСУ Кравчука О.В., побажав з’їзду плідної роботи і щоб ухвала з’їзду допомогла топографо-геодезичній і картографічній галузі рухатися вперед і що для ЗС України це дуже важливо; А.В.Тарнапольський відзначив вагому підтримку з боку УТГК української  геодезії і картографії і побажав швидкого розвитку геодезичної і картографічної галузі; Карел Радей передав привітання усім учасникам з’їзду від Президента чеського товариства геодезії і картографії, лист – привітання від науково-дослідного інституту геодезії, картографії та топографії та вручив Президенту УТГК прилад для вимірювання довжин. В свою чергу президент УТГК І.С.Тревого вручив Карелу Радею подарунок від спілки Атлас світу, виданий ДНВП «Картографія».

Відбулося нагородження відзнаками УТГК фахівців, науковців і зарубіжних гостей за виробничі, наукові, громадські досягнення з нагоди ІІІ-го зїзду Українського товариства геодезії і картографії та 25-ої річниця з дня утворення Українського товариства геодезії і картографії.

Почесною відзнакою «Медаль УТГК» нагороджено: Мельника Володимира Миколайовича – завідувача кафедри геодезії, землевпорядкування і кадастру Східноєвропейського університету імені Лесі Українки, д.т.н., професора (м. Луцьк);

Почесною відзнакою імені професора А.Л.Островського нагороджено Ревуцького Володимира Миколайовича, директора ТОВ «Диметра.5» (м. Київ);

Відзнакою «За заслуги в геодезії і картографії» ІІ ступеня нагороджено Качана Григорія Івановича, начальника архітектурного планувального управління Івано-Франківська;

Відзнакою «За заслуги в геодезії і картографії» ІІІ ступеня нагороджено Тернового Миколу Івановича, директора ТОВ «ТНТ ТПІ» (м. Дніпро);

Почесною відзнакою «Медаль імені професора М.Г.Відуєва» нагороджено Карела Радея, директора галузевого науково-дослідного інституту геодезії, картографії та топографії (Чехія).

Після вручення відзнак було розпочато пленарне засідання з’їзду. Виступив Голова мандатної комісії О.М.Іванчук, який повідомив, що для участі в роботі ІІІ з’їзду були обрані 59 делегатів, які прибули на з’їзд. Це дає право вважати, що всі рішення і ухвали, які будуть прийматися з’їздом будуть мати юридичну чинність і юридичне право. На підставі цього було запропоновано і проголосовано роботу з’їзду продовжити.

З доповіддю про діяльність правління УТГК за період 2011-2016 роках виступив президент Тревого І.С. Він детально охарактеризував роботу правління за звітний період по всіх напрямках діяльності: організаційній, науково-технічній, видавничій та міжнародній, захист професійних та економічних прав підприємств, організацій та окремих громадян, розповів про відзначення важливих подій в житті підприємств, а також назвав основні проблеми та завдання. Повний текст звітної доповіді опубліковано (див. «Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва» ІІ (32) 2016р.).

Була заслухана доповідь Голови ревізійної комісії УТГК В.М.Самсонової. Вона детально повідомила про перевірку фінансової діяльності УТГК. В ході перевірки порушень не встановлено.

В обговоренні доповідей взяли участь: Шульц Роман Володимирович, д.т.н, професор, декан факультету Київського національного університету будівництва і архітектури; Бурак Костянтин Омелянович, д.т.н., професор, завідувач кафедри Івано-Франківського національного університету нафти і газу; Янчук Руслан Миколайович, к.т.н., доцент, завідувач кафедри геодезії та картографії національного університету водного господарства (м. Рівне); Карпінський Юрій Олександрович, д.т.н., професор, в.о. директора ДП «Науково-дослідний інститут геодезії і картографії».

Всі виступаючі задовільно оцінили роботу Правління УТГК за звітний період. Звернена увага на недостатнє фінансування галузі, на необхідність швидкого впровадження державної геодезичної референцної системи координат УСК2000 у всій сфері її використання, на швидкий розвиток мереж активних референцних GNSS станцій та розвиток висотної і гравіметричної мереж, як складових ДГМ; на відновлення загальнодержавного топографічного і тематичного картографування; на відновлення і активізацію діяльності Держгеонагляду і картфонду; на розроблення нових нормативно-технічних документів для виконання сучасних топографо-геодезичних і картографічних робіт; на необхідність підвищення якості сертифікації інженерів-геодезистів та включення до складу Державної кваліфікаційної комісії представника УТГК; на розширення взаємодії між ВНЗ, що готують фахівців для галузі, та Держгеокадастром і підприємствами з метою вдосконалення освітніх програм і працевлаштування випускників; наголошено на інші проблеми геодезичної і картографічної освіти.

Виступаючі висловили пропозиції про активне залучення в УТГК працівників топографо-геодезичних і картографічних підприємств різних форм власності, а також про поглиблення ділових контактів зі спорідненими громадськими об’єднаннями та розширення Міжнародної діяльності УТГК.

Голова з’їзду Ю.О.Карпінський  надав слово І.С.Тревого для обговорення питань пов’язаних із перетворенням громадської організації в громадську спілку. Базуючись на вимогах Закону України «Про громадські об’єднання» було запропоновано і проголосовано здійснити ліквідацію Громадської організації Українське товариство геодезії і картографії шляхом добровільного саморозпуску та провести реєстрацію Громадської спілки Українське товариство геодезії і картографії в установленому порядку.

Голова з’їзду Ю.О. Карпінський повідомив що вибори Президента УТГК відбулись на установчих зборах Громадської спілки УТГК 06.09.2016р. та запропонував обрати склад президії та ревізійної комісії на термін роботи 2016-2021рр.

Після висування кандидатур та їх обговорення з’їзд обрав Президію УТГК у складі 19 осіб і Ревізійну комісію у складі 3 осіб.

Склад Президії УТГК наступний: к.т.н. Барладин О.В.(м. Київ), Гусак С.А. – заступник Президента УТГК, вчений секретар, штатна посада (м. Київ), Горб О.І. (м.Харків), Дишлик О.П. (м. Київ), д.г.н., проф. Даценко Л.М. (м. Київ), к.т.н., доц. Заєць І.М. (м. Київ), к.т.н., доц. Іванчук О.М. (м. Львів), Качан Г.І. (м. Івано-Франківськ), д.т.н., проф. Карпінський Ю.О. – віце – Президент УТГК з наукової роботи (м. Київ), Ковтун В.Я. – віце – Президент УТГК з міжнародної діяльності (м. Київ), Ксьондзик А.А. (м. Вінниця), к.т.н. Ревуцький В.М. (м. Київ), Руденко І.С. (м. Київ), к.т.н., доц. Рябчій В.В. (м. Дніпро), к.т.н. Стадніков В.В. (м. Одеса), д.т.н., проф. Тревого І.С. – президент УТГК (м. Львів), Татеря А.М. (м. Вінниця), к.т.н. Четверіков Б.В. – віце – Президент УТГК з організаційної роботи (м.Львів), к.т.н., доц. Янчук О.М. (м. Рівне).

До складу Ревізійної комісії громадської спілки обрані: Самсонова В.М. – голова РВК (м. Київ), Орещенко В.О. (м. Київ), к.т.н. Скакодуб Л.О. (м. Київ).

На завершення своєї роботи з’їзд прийняв наступну Ухвалу:

УХВАЛА

ІІІ з’їзду Громадської спілки «Українське товариство геодезії і картографії»

ІІІ з’їзд Українського товариства геодезії і картографії відбувся 29 вересня 2016 р. у м. Києві. В його роботі взяли участь інженерно-технічні працівники, вчені, які працюють в сфері топографо-геодезичної, картографічної та кадастрової діяльності, викладачі, студенти вузів геодезичного профілю, представники юридичних осіб приватного права та громадських об’єднань, , представники Держгеокадастру, НАН України та міжнародних громадських об’єднань з Вірменії, Польщі та Чехії.

На з’їзді було заслухано звіт президента про діяльність правління за п’ятирічний період, обговорено основні розділи доповіді, а саме: організаційно-масова робота, науково-технічна та видавнича діяльність, міжнародна діяльність, захист інтересів і професійних прав галузі, підприємств і працівників, відзначення важливих подій в сфері геодезії та картографії.

 На з’їзді було оцінено роботу правління, відбулись вибори нового складу президії та ревізійної комісії на наступний п’ятирічний період (2016-2021рр). На з’їзді розглядались питання, пов’язані зі станом і перспективами розвитку топографо-геодезичної і картографічної діяльності в країні, галузевої науки і освіти.

З’їзд вирішив:

 1. Схвалити діяльність Українського товариства геодезії і картографії за період 2011-2016 років.
 2. Активізувати роботи по залученню працівників топографо-геодезичної та картографічної галузі, юридичних осіб приватного права та громадських об’єднань до вступу в Українське товариство геодезії і картографії, особливо в південно-східних регіонах України.
 3. Активно розвивати дистанційні засоби залучення членів Українського товариства геодезії і картографії до систематичної оперативної співпраці в статутній діяльності.
 4. Звернутись до керівництва Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру з проханням:

– відновити загальнодержавні топографо-геодезичні та картографічні роботи в Україні з метою розвитку Національної інфраструктури геопросторових даних, зокрема:

– забезпечити впровадження Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000 у всі сфери її використання та розвиток мережі активних референцних станцій – Української перманентної мережі Глобальних навігаційних супутникових систем ( УПМ ГНСС) як складової Державної геодезичної мережі України, завершення геодезичних робіт з побудови моделі квазігеоїду на територію України з точністю 2-3 см. та приступити до вдосконалення нівелірної  (висотної) та гравіметричної мереж, як складових Державної геодезичної мережі України;

– здійснити заходи із відновлення загальнодержавного топографічного і тематичного картографування, створення Єдиної топографічної основи –  Державної базової топографічною карти в масштабі 1:10000 та у взаємодії з Міністерством Оборони України створення топографічної карти національного рівня в масштабі 1: 50 000 та запровадити їх топографічний моніторинг;

– вважати пріоритетним розроблення нормативно-технічних документів, які регламентують виконання топографо-геодезичних та картографічних робіт, та приведення їх у відповідність з сучасними досягненнями геоінформаційних технологій збирання та оброблення геопросторових даних

– включити до складу Державної кваліфікаційної комісії представника Українського  товариства геодезії і картографії  для  підвищення ефективності сертифікації інженерів геодезистів;

– посилити діяльність Держгеонагляду для забезпечення якісного виконання топографо-геодезичних та картографічних робіт;

 1. Звернутися до керівництва провідних вищих навчальних закладів України, які готують фахівців геодезичного профілю, з проханням започаткувати взаємодію з Держгеокадастром України з метою працевлаштування випускників, вдосконалення освітніх програм та їх відповідності вимогам реалізації державної політики в сфері топографо-геодезичної та картографічної діяльності на основі прямих договорів.

6. Ухвалу з’їзду опублікувати, розмістити на сайті УТГК, надіслати в Адміністрацію Президента України, Кабінет Міністрів України, Міністерство освіти і науки України, Міністерство оборони України, Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, Військово-топографічне управління ЗСУ та учасникам з’їзду.

28-30 вересня в м.Потсдам (Німеччина) відбувся черговий з’їзд Генеральної асамблеї Європейської асоціації геодезистів. В рамках програми роботи асамблеї розглядалась низка питань, серед яких було питання прийому Громадської спілки «Українське товариство геодезії і картографії.» в постійні члени асоціації, як представника від України.

ГС «УТГК.» з 2016 року готувалась до вступу в CLGE. Були підготовлені і подані необхідні документи, проведені консультації  і нарешті на Генеральну асамблею була запрошена делегація ГС «УТГК.». В Потсдам прибула українська делегація з п’яти осіб: Президент ГС «УТГК.» – проф., д.т.н. Ігор Тревого, віце-президент ГС «УТГК.» – к.т.н. Борис Четверіков, члени товариства проф., д.т.н. – Корнилій Третяк, проф., к.ф.н. – Володимир Задорожний, Віталій Кілару.

З доповіддю про діяльність ГС «УТГК.» виступив віце-президент Борис Четверіков, в якій було висвітлено:

 • історію створення ГС «УТГК.»;
 • захист прфесійних інтересів геодезичного виробництва і науки;
 • важливі напрямки роботи;
 • науково-технічну діяльність;
 • видавничу діяльність;
 • міжнародну діяльність;
 • відзнаки ГС «УТГК.».

Окрім того, подано запит на проведення з’їзду Генеральної асамблеї Європейської асоціації геодезистів 2021 року в Україні. Після завершення доповіді, делегати різних країн задали ряд питань, щодо діяльності ГС «УТГК.». Далі, асамблея приступила до голосування відразу з двох питань – прийому України до складу асоціації на постійній основі членства і проведення у 2021 році з’їзду Генеральної асамблеї Європейської асоціації геодезистів в Україні. Всі делегати одноголосно проголосували за прийняття України в члени CLGE, а також за проведення в 2021 році в Україні чергового з’їзду Генеральної асамблеї Європейської асоціації геодезистів. Президент CLGE  Маріус Барбієрі (Швейцарія) особисто привітав Україну зі вступом в Європейську асоціацію геодезистів.