Історія

Історичний огляд. Якщо зробити невеликий екскурс в історію, то ми чітко побачимо постійне прагнення передової частини наукової і технічної інтелігенції Росії подолати вікову відсталість країни та її залежність від західних країн. Для цього вчені та інженери старались налагодити тісні зв’язки між собою, створюючи науково-технічні товариства та об’єднання, яким у купі було значно легше вирішувати науково-технічні проблеми.

Першим таким об’єднанням було Російське технічне товариство (РТТ), створене у Санкт-Петербурзі в листопаді 1866 р. Товариство об’єднало передову інтелігенцію Росії і відіграло важливу роль у розвитку науки і техніки. Воно стало прикладом для створення інших науково-технічних товариств з різних галузей знань. Товариство вело наукові дослідження, організовувало лекції, курси, школи, виставки тощо і проіснувало до 1917 року.

У 1887 р. (тобто через 20 років) там же в Санкт-Петербурзі було створене товариство гірничих інженерів (науково-технічне товариство «Гірниче»), головною метою якого був розвиток науки і техніки у гірничій справі, правильне використання паливно-енергетичних ресурсів країни, ефективне вивчення надр, удосконалення геодезично-маркшейдерських робіт на гірничих підприємствах. НТТГ мало свої осередки в багатьох регіонах Росії, а також на території України – у Донбасі та Кривбасі.

Після революції 1917 р. товариство продовжувало свою діяльність до 1930 р., як секція Всесоюзної асоціації інженерів. Відразу ж після Лютневої революції 1917 р. було створено єдиний центр громадських організацій – Всеросійський Союз інженерів, який у 1918 р. було перетворено у Всеросійську асоціацію інженерів (ВАІ), а у 1929 р. замість (ВАІ) були організовані науково-технічні товариства (НТТ) в системі профспілок. Останні були побудовані за галузевою ознакою з розподілом на вузькі спеціальності. Тоді ж було утворене Всесоюзне науково-технічне товариство «Гірниче»).

У 1954 р. усі науково-технічні товариства (НТТ) були реорганізовані в галузеві масові науково-технічні організації під керівництвом ВЦСПС та галузевих міністерств. Реорганізоване НТТ «Гірниче» об’єднало спеціалістів геології, вугільної та паливної промисловості, усі гірничі установи Академії наук СРСР та відповідні навчальні заклади. Створення організацій НТТ «Гірниче» на підприємствах та в організаціях Головного управління геодезії і картографії СРСР почалося у 1973 р. за спільним рішенням ЦК профсоюзу, Міністерства геології СРСР та Головного управління геодезії і картографії при РМ СРСР (ГУГК СРСР) Тоді ж при Центральному правлінні НТТГ було створено топографо-геодезичну секцію, яка за час свого існування провела велику організаційну роботу зі створення нових первинних осередків, районних та обласних організацій, розвитку науково-технічної та госпрозрахункової діяльності в підприємствах та організаціях ГУГК, сприяння прискоренню науково-технічного прогресу в галузі. Наукова діяльність секції включала проведення науково-технічних конференцій, семінарів, шкіл передового досвіду, організацію конкурсів, оглядів, видання науково-технічної літератури тощо.

У 1988 році разом з перебудовою народного господарства СРСР прийшли серйозні зміни і в сферу громадських науково-технічних організацій. У грудні місяці відбувся установчий з’їзд організацій НТТ «Гірниче» Головного управління геодезії і картографії при РМ СРСР на якому було створене Всесоюзне товариство геодезії, аерокосмічних зйомок і картографії (ВТ ГАЗК) у складі Союзу наукових та інженерних товариств СРСР. На з’їзді було прийнято Статут товариства та вибрано Центральне правління. В статуті Всесоюзного товариства геодезії, аерокосмічних зйомок і картографії (ВТ ГАЗК) говориться, що (ВТ ГАЗК)– це масова, громадська, творча, професійна організація, яка об’єднує у своїх рядах на добровільних засадах науково-технічних працівників, вчених, спеціалістів та робітників геодезичного виробництва, викладачів, студентів та учнів старших курсів вузів і середніх спеціальних навчальних закладів, а також працівників інших спеціальностей, які працюють у сфері геодезії та картографії на державних та кооперативних підприємствах і організаціях. Головним завданням товариства є підвищення активності вчених, спеціалістів, інженерно-технічних працівників та робітників геодезичного виробництва, ефективне використання їх творчого потенціалу на прискорення соціально-економічного розвитку країни, удосконалення та розвитку науки і техніки в галузі геодезії, аерокосмічних зйомок та картографії. Услід за створенням ВТ ГАЗК, у першому півріччі 1989 р. первинні та районні організації НТТ «Гірниче» України – Південно-Західного аерогеодезичного підприємства (у 1961-1989 рр. Підприємство № 13), інших підприємств та організацій ГУГК СРСР, відомчих проектних, вишукувальних інститутів та організацій, провели збори і конференції на яких прийняли рішення про перехід в підпорядкування Всесоюзного товариства геодезії, аерокосмічних зйомок і картографії (ВТ ГАЗК).

На установчій конференції, яка відбулася в листопаді місяці, було створене Українське республіканське правління Всесоюзного товариства геодезії, аерокосмічних зйомок і картографії (УРП ВТ ГАЗК). Його базовими організаціями стали:  районне правління НТТГ Південно-Західного АГП (294 члени);  первинна організація НТТГ інституту УкрДІІГВІЗ (158 членів);  первинна організація НТТГ Вінницької картографічної фабрики (28 членів);  первинна організація НТТГ Київського науково-редакційного картоскладального підприємства ВКО «Картографія» (53 члени);  первинна організація НТТГ ВО «Аерогеоприлад» (250 членів);  первинна організація НТТГ Київського топографічного технікуму (400 членів);  первинні організації НТТГ Мінвузу, Держбуду та інших проектних та вишукувальних інститутів і організацій у яких були створені первинні організації НТТГ (388 членів). Установча конференція відбулася за участю 55 делегатів від усіх первинних осередків та районних організації та 20 осіб запрошених. В роботі конференції взяли участь заступник голови Центрального правління ВТ ГАЗК Б. М. Нейман (Москва) і завідуюча науково-організаційним відділом Республіканського відділення Спілки НІО України О. В. Федцова (Київ). На конференції було обрано правління Української республіканської організації ВТ ГАЗК чисельністю 17 осіб, бюро правління – 6 осіб та ревізійну комісію – 5 осіб. Головою бюро обрано професора, д.т.н. П. І, Барана, заступниками голови доцента, к.т.н. П М. Шевчука та інженера Е. С. Шульгіна, членами бюро В. М. Джежору та М. Л. Крипиневича, вченим секретарем – інженера Н. Т. Грановську. Членами правління також були обрані інженери А. Л. Бондар, В. М. Балакчин, В. А. Голишев, В. Д. Горохов, І. Д. Дубровець, П. Ф. Жолкевський, В. А. Кияниця, А. І. Киричек, Е. В. Сидорчук, В. Г. Сушко, С. П. Ямелинець. Конференція зобов’язала правління Української республіканської організації ВТ ГАЗК провести широку роз’яснювальну та організаційну роботу зі створення первинних осередків, районних та обласних організацій, широко популяризувати діяльність товариства, залучати в товариство нових членів з числа працівників геодезичного профілю інших міністерств та відомств, викладачів, студентів вузів і учнів технікумів, визначила невідкладні завдання правління на найближчий період. Виходячи із цих завдань, уся подальша робота республіканського правління ВТ ГАЗК була спрямована на створення нових первинних осередків і регіональних організацій, зміцнення зв’язків науки з виробництвом на підставі договорів про творчу співпрацю, створення тимчасових творчих колективів для оперативного вирішення найбільш актуальних завдань. Загалом, Українське республіканське правління ВТ ГАЗК об’єднало 32 первинних осередки загальною чисельністю 840 членів, одне обласне (Одеське) та одне районне правління (Південно-Західне АГП), 18 колективних членів.

У 1991 р. в зв’язку з розпадом Союзу РСР і прийняттям Декларації про державний суверенітет України та Закону УРСР «Про економічну самостійність Української РСР» Українська республіканська організація ВТ ГАЗК відокремилась і стала незалежною громадською організацією. 21 березня на установчій конференції представників первинних, районних та обласних організацій Української республіканської організації ВТ ГАЗК було створене Українське товариств геодезії, аерокосмічних зйомок і картографії (нині-Українське товариство геодезії і картографії), як правонаступник Української республіканської організації ВТ ГАЗК, та затверджено його Статут.

Статут товариства було зареєстровано в Мін’юсті України 22.11.1991 р. і згідно з Законом України «Про об’єднання громадян» перереєстровано у грудні 1992 р. Згідно зі Статутом УТ ГАЗК – це творча громадська організація, що об’єднує на добровільних засадах інженерно-технічних працівників, вчених, фахівців, робітників, викладачів, студентів та учнів технікумів геодезичного профілю, а також інших фахівців, які працюють в галузі геодезії та картографії, пенсіонерів та інших громадян України. Товариство здійснює свою діяльність на таких демократичних засадах: самостійність у вирішенні статутних завдань; виборність усіх органів і їх регулярної звітності; колегіальності в роботі керівних органів; поваги до думок меншості; добровільності, рівноправності членів товариства, самоуправління, законності і гласності. Керівництво роботою товариства було покладено на недавно обране та частково оновлене республіканське правління ВТ ГАЗК, до складу якого було додатково обрано к.т.н., доцента І. І. Гладких (м. Одеса), к.т.н., зав. кафедрою геодезії Р. Г. Пилипюка (м. Івано-Франківськ), к.т.н., доцента І. С. Тревого (м. Львів), інженера Я. З. Осідача (м. Луцьк).